FAMANGIANA PASTORALY


Nanao famangiana Pastôraly teto amin’nyDistrikan’ny Bemaneviky ihany koa ny Ray aman-dReninay ato amin’nyDiosezin’Ambanja, Mônsenera Rosario Vella ; ny 13-14-15 Jiona 2014 lasa teo. Fotoana sarobidy ho an’nyDistrikanay tokoa io fotoana io satria natokan’n yEveka ihany koa hanomezana nySakramentan’ny Fankaherezana ho an’ireo tanora sy olon-dehibe izay vonona amin’izany. Miisa 60 mahery ireo nandray ioS akramenta io tamin’izany. Fihaonam-ben’ny Kristianina aty amin’ny Distrikan’nyBemaneviky koa moa tamin’io fotoana io ka hita tamin’izay fa maro ireo kristianina, indrindra ireo tanora no niara-nivavaka sy nanotrona ireo nandray ny Sakramenta ireo. Isaorana anie Andriamanitra fa nirindra sy nilamina soa aman-tsara iny famangiana nataon’nyEveka iny, ary tsapa fa nitondra Fahasoavana ho an’ny Distrika atyBemaneviky manontolo.

Nisy ihany koa ny fanomezana Sakramentan’nyBatemy sy Komonio Voalohany, tamin’ny 22 Jiona 2014 lasa teo ; izay natao isaky ny renivohi-paritra (Central) ato amin’nyDistrika. Ireo Pretra mpiandraikitra eto an-toerana no nanatanteraka izany. Ivom-paritra 5 no nanaovana izany. An-jatony ihany koa ireo olona nandray ireo Sakramenta ireo tamin’izany, ary nahitana ireo sokajin’olona isan-karazany : ankizy, tanora, olon-dehibe. Tanteraka soa aman-tsara ireo noho ny fiaraha-miasa tamin’ireo lahika manandray anjara tamin’ny fampianarana katesizy sy fandalinam-pinoana.


.

                
mercredi 8 juillet 2020